Produkt dnia
Torba podróżna czarna czerwona 2
Torba podróżna czarna czerwona 2
35,00 zł
szt.
Torba podróżna szara czarna 1
Torba podróżna szara czarna 1
35,00 zł
szt.
Torba podróżna 3 czarna
Torba podróżna 3 czarna
35,00 zł
szt.
Torba podróżna czarna czerwona 1
Torba podróżna czarna czerwona 1
35,00 zł
szt.
Torebka DOPPIO zielony butelkowy
Torebka DOPPIO zielony butelkowy
129,00 zł
szt.
Torebka Doppio biała bordo
Torebka Doppio biała bordo
129,00 zł
szt.
Torba Worek XXL Kobaltowy
Torba Worek XXL Kobaltowy
299,00 zł
szt.
Torba Worek pomarańczowy
Torba Worek pomarańczowy
125,00 zł
szt.
Torba podróżna czarna granatowa 2
Torba podróżna czarna granatowa 2
35,00 zł
szt.
Torba podróżna czarna niebieska 2
Torba podróżna czarna niebieska 2
35,00 zł
szt.
Torebka Doppio biała brąz
Torebka Doppio biała brąz
129,00 zł
szt.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.incub24.pl

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązują wszystkie nowe ustawy obejmujące sklepy internetowe.


Sprzedającym jest spółka
JA INVEST Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu wpisaną przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000480075 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 340.000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 8943048846, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedającym jest JA INVEST dostępny pod adresem www.inCUB24.pl, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 8943048846
zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 605459999
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@incub24.pl

§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. U sługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. S klep Internetowy inCub24 – serwis internetowy dostępny
pod adresem www.incub24.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.

10.
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.incub24.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy inCUB24 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie inCUB24 są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 3 Składanie zamówień


Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.incub24.pl są cenami brutto podanymi w złotych
polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli
kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta
nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie
na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.


§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto
bankowe sklepu.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo
do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.


§ 6 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego
lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać
na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie
3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


§ 7 Procedura reklamacji


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się
na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Ul. Kunickiego 5/2, Wrocław
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy
od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży oraz marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest JA INVEST, 
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest JA INVEST Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu wpisaną przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000480075 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 340.000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 8943048846, kontakt: incub24@incub24.pl
 4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być udostępnione współpracownikom/pracownikom  oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo, szczególnie przez ustawę o rachunkowości.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. 
 7. Dane osobowe podlegają/nie podlegają profilowaniu automatycznemu.
 8. Dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 10. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


§ 9 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 01.06.2014.r.

§6. Prawo odstąpienia od umowy  
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej,Kupujący może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres ………….. lub mailowo na adres ………………….Wzór oświadczenia znajduje się …../link aktywny/  Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:  ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;  dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;  nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Kupującego;  prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.  Kupujący ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zakupione towary należy zwrócić na adres ……………...  Zwrot Towarów następuje na koszt Kupującego.  Usługodawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Kupującemu także Koszty Realizacji Zamówienia.  Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Kupującemu zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia potwierdzenia, że Towary te odesłał.  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).    
§7. Procedura reklamacji  
1. Kupujący przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy.  
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres Usługodawcy.  
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć na adres Usługodawcy wraz z dowodem zakupu.  
4. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Usługodawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru.  
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego.  
6. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący  zostanie poinformowany przez Usługodawcę listownie, emailem lub telefonicznie.  
7. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Kupującego informacji o sposobie załatwienia reklamacji.  
8. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia.  

WZORY DOKUMENTÓW pobierz

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl